Algemene voorwaarden

I. Geldigheidsgebied, algemeen

1. Deze handelsvoorwaarden gelden voor alle zakelijke betrekkingen tussen Würth Industrie Service GmbH & Co. KG (hierna "Würth“)en hun klanten (hierna "besteller“). De handelsvoorwaarden gelden uitsluitend indien de besteller een ondernemer (§ 14 BGB, het Duitse Burgerlijk Wetboek), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk beleggingsfonds is.

2. De geldigheid van deze handelsvoorwaarden is exclusief; voorwaarden van de besteller die hieraan tegengesteld zijn of ervan afwijken, worden door Würth niet erkend, tenzij Würth uitdrukkelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. . Deze handelsvoorwaarden gelden ook wanneer Würth op de hoogte is van tegengestelde of afwijkende voorwaarden van de besteller, en de levering aan de besteller zonder voorbehoud uitvoert.

3. In specifieke gevallen getroffen individuele afspraken met de besteller hebben altijd prioriteit boven deze handelsvoorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke afspraken is een schriftelijke overeenkomst of een schriftelijke bevestiging van Würth bepalend.

4. Juridische verklaringen en kennisgevingen die na het sluiten van de overeenkomst door de besteller worden gedaan aan Würth (bijv. termijnstellingen, reclames, verklaring van opzegging of mindering) zijn alleen geldig in schriftelijke vorm.

5. Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften zijn alleen bedoeld ter verduidelijking. Ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden daarom de wettelijke voorschriften, voor zover ze in deze handelsvoorwaarden niet expliciet zijn gewijzigd of uitdrukkelijk zijn uitgesloten.

II. Sluiting van de overeenkomst

1. De aanbiedingen van Würth zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook wanneer Würth aan de besteller catalogi, technische documentaties, andere productbeschrijvingen of documenten ter beschikking heeft gesteld, waarop Würth zich haar eigendoms- en auteursrechten voorbehoudt.

2. De bestelling van de goederen door de besteller geldt als bindend aanbod van overeenkomst. Voor zover uit de bestelling niet anders blijkt, heeft Würth het recht om dit aanbod van overeenkomst binnen 4 weken na ontvangst aan te nemen.

3. Een leveringsovereenkomst komt pas tot stand door een schriftelijke orderbevestiging, uiterlijk door de verzending van de goederen. De verzending langs elektronische weg geldt als schriftelijke bevestiging.

4. In zoverre Würth voor het afsluiten van een overeenkomst gebruik maakt van een tele- of mediadienst, ziet de besteller af van de beschikbaarstelling van adequate, effectieve en toegankelijke technische middelen voor het herkennen en corrigeren van invoerfouten, op mededeling van de in art. 246 § 3 EGBGB (invoeringswet bij het Duitse Burgerlijk Wetboek)? vastgelegde informatie en op een bevestiging van de ontvangst van zijn bestelling. Bestellingen die langs elektronische weg worden geplaatst, gelden pas als in ontvangst genomen wanneer ze door Würth zijn ontvangen en geopend.

III. Prijs- en betalingsvoorwaarden

1. Alle door Würth gehanteerde prijzen gelden af magazijn en zijn exclusief de op het factureringsdatum geldende wettelijke btw.

2. Bij een verzendingskoop (par. VI, punt 1) komen de transportkosten af magazijn en de kosten van een door de besteller gewenste transportverzekering ten laste van de besteller. Eventuele invoerrechten, belastingen en overheidsheffingen komen ten laste van de besteller. Transportverpakkingen en alle overige verpakkingen in overeenstemming met de verpakkingsverordening neemt Würth niet terug; ze worden eigendom van de besteller, met uitzondering van pallets.

3. In zoverre Würth – zonder dat er een wettelijke aanspraak van de besteller bestaat – geleverde goederen weer terugneemt, brengt Würth voor de daardoor ontstane extra inspanningen terugnamekosten in rekening ter hoogte van 20% van de goederenwaarde (overeengekomen bruto aankoopprijs) van de terug te nemen goederen; deze kosten bedragen ten minste 15 euro.

4. Op kleine bestellingen van minder dan 150 euro wordt een toeslag voor kleine bestellingen geheven.

5. Voor zover niet anders is overeengekomen, moet de overeengekomen aankoopprijs binnen 20 kalenderdagen na de factureringsdatum worden betaald. Bij overeenkomsten met een goederenwaarde van meer dan 5000 euro is Würth gerechtigd een aanbetaling ter hoogte van 30% van de aankoopprijs te vragen. De aanbetaling moet binnen 20 kalenderdagen na de factureringsdatum worden betaald.

6. Bij alle betaalmiddelen geldt als de ontvangstdatum van de betaling de datum waarop Würth kan beschikken over het bedrag dat door de besteller verschuldigd is.

7. Na afloop van de onder punt 5 genoemde betalingstermijn raakt de besteller in gebreke. Tijdens de periode waarin de besteller in gebreke is, wordt over aankoopprijs de wettelijk vastgestelde rente wegens te late betaling geheven. Würth behoudt zich het recht voor op verderstrekkende schadeclaims in geval van achterstallige betaling. Tegenover handelaars blijft de aanspraak van Würth op de rente voor handelaars die in gebreke zijn gebleven (§ 353 HGB, Duitse Wetboek van Koophandel) onverlet.

8. De besteller heeft slechts in zoverre recht op schadevergoeding of retentie als de rechtsgeldigheid van zijn claim vastgesteld of onbetwist is. Als de levering gebreken vertoont, blijven de tegenrechten van de besteller onverlet.

9. Indien na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat de aanspraak van Würth op de aankoopprijs door gebrekkige prestaties van de besteller gevaar loopt (bijv. bij een verzoek tot opening van een insolventieprocedure), dan is Würth volgens de wettelijke voorschriften gerechtigd tot weigering van levering en – eventueel na termijnstelling – tot opzegging van de overeenkomst (§ 321 BGB). Bij overeenkomsten over de vervaardiging

van niet-fungibele goederen (eenmalige producten) kan Würth de overeenkomst direct opzeggen; de wettelijke regelingen over de onontbeerlijkheid van de termijnstelling blijven onverlet.

10. Indien Würth uit een vaste zakenrelatie met de besteller een opeisbare aanspraak op betaling heeft tegen de besteller, dan kan Würth goederenleveringen weigeren tot de besteller aan de opeisbare betaling heeft voldaan. Dit geldt ook bij overschrijding van een door Würth aan de besteller verleende kredietlimiet.

11. Voor zover de verschuldigde aankoopprijs ondanks de opeisbaarheid ervan niet wordt voldaan, vindt er volgens de voorwaarden van § 28a BDSG een gegevensoverdracht plaats aan de met Würth samenwerkende kredietinformatiebureaus.

12. Indien Würth op basis van een SEPA-machtiging van de besteller gerechtigd is d.m.v. een automatische incasso vorderingen tegen de besteller te innen, verklaart de besteller ermee akkoord te gaan dat Würth hem uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de dag van de geplande inning van een SEPA-incasso (uitvoeringsdatum) een voorafgaand informatief bericht (pre-notificatie) hierover toezendt.

IV. Eigendomsvoorbehoud

1. Totdat de volledige betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen uit de desbetreffende koopovereenkomsten en uit de lopende zakenrelatie (hierna "gezekerde vorderingen") heeft plaatsgevonden, behoudt Würth zich het eigendomsrecht op de verkochte goederen voor.

2. De onder het eigendomsvoorbehoud staande goederen mogen niet aan derden worden verpacht, noch als zekerheid in eigendom worden gegeven voordat volledige betaling van de gezekerde vorderingen heeft plaatsgevonden. De besteller dient Würth onmiddellijk schriftelijk te informeren wanneer en voor zover derden toegang tot de goederen van Würth krijgen.

3. Bij gedrag van de besteller dat in strijd is met de overeenkomst, in het bijzonder bij niet-betaling van de opeisbare aankoopprijs, is Würth gerechtigd volgens de wettelijke voorschriften de overeenkomst op te zeggen en de goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud en de opzegging terug te eisen. Indien de besteller de opeisbare aankoopprijs niet betaalt, mag Würth alleen aanspraak maken op deze rechten wanneer Würth de besteller vooraf een gepaste betalingstermijn heeft gesteld of een dergelijke termijnstelling volgens de wettelijke voorschriften onontbeerlijk is.

4. De besteller is bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen op reglementaire wijze te verkopen en/of te verwerken. In dit geval gelden de volgende aanvullende bepalingen.

(a) Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de door verwerking, vermenging of verbinding van de goederen van Würth ontstane producten met hun volle waarde, waarbij Würth als vervaardiger geldt. Indien bij verwerking, vermenging of verbinding met goederen van derden hun eigendomsrecht behouden blijft, verwerft Würth het mede-eigendom in de verhouding van de berekende waarde van de verwerkte, vermengde of verbonden goederen. Verder geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(b) Conform de vorige paragraaf draagt besteller de uit de doorverkoop van goederen of producten ontstane vorderingen tegen derden nu reeds volledig, resp. ten bedrage van het eventuele mede-eigendomsaandeel van Würth, als zekerheid af aan Würth. Würth aanvaardt de cessie. De onder punt 2 genoemde plichten van de besteller gelden ook ten aanzien van de gecedeerde vorderingen.

(c) Naast Würth blijft de besteller gemachtigd tot het innen van de vordering. Würth verplicht zich de vordering niet te innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen tegenover Würth nakomt, hij niet in gebreke raakt, er geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen hem bestaat en zijn prestaties geen andere gebreken vertonen. Wanneer dit echter wel het geval is, kan Würth eisen dat de besteller de gecedeerde vorderingen en de desbetreffende crediteuren bekend maakt, dat hij alle voor het innen benodigde gegevens verstrekt, dat hij de bijbehorende documenten overhandigt en dat hij de cessie meldt aan de crediteuren (derden).

(d) Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden meer dan 10% hoger is dan de vorderingen van Würth, zal Würth op verzoek van de besteller zekerheden vrijgeven. De keuze van de vrij te geven zekerheden ligt bij Würth.

V. Leveringsdatum, leveringstermijn, overmacht en leveringsvertraging

1. Leverings- resp. prestatiedata en leverings- resp. prestatietermijnen worden apart overeengekomen resp. door Würth aangegeven bij de inontvangstneming van de bestelling.

2. De aanvang van de afzonderlijk overeengekomen resp. door Würth aangegeven leverings- resp. prestatietermijn veronderstelt dat alle technische vragen zijn opgehelderd.

3. De naleving van de leverings- of prestatieverplichting van Würth veronderstelt bovendien dat de besteller zijn verplichting op tijd en correct is nagekomen. De exceptie van een niet nagekomen overeenkomst blijft voorbehouden.

4. Indien Würth buiten eigen schuld leveringen of prestaties van onder leveranciers of onderaannemers ondanks een correcte congruente indekking niet, niet juist of niet op tijd ontvangt, of indien er sprake is van overmacht, d.w.z. niet-toerekenbare prestatiebelemmeringen met een duur van meer dan 14 kalenderdagen, dan zal Würth de besteller tijdig schriftelijk informeren. In dit geval is Würth gerechtigd de levering resp. prestatie met de duur van de belemmering uit te stellen of wegens het nog niet vervulde onderdeel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, voor zover Würth aan haar informatieplicht heeft voldaan en niet het verwervingsrisico resp. het productierisico op zich heeft genomen en de prestatiebelemmering niet slechts van tijdelijke aard is. Tot overmacht behoren staking, buitensluiting, overheidsinterventie, energie- en grondstof schaarste, niet-toerekenbare transportknelpunten, niet-toerekenbare bedrijfsbelemmeringen bijv. door brand, water en machineschade en alle andere belemmeringen die bij een objectieve beoordeling niet verwijtbaar aan Würth kunnen worden toegerekend.

5. Indien een leverings- resp. prestatietermijn of een leverings- of prestatiedatum bindend is overeengekomen en op grond van gebeurtenissen zoals hierboven vermeld bij punt 4 de overeengekomen leverings- resp. prestatietermijn of de overeengekomen leverings- of prestatiedatum met meer dan 4 weken wordt overschreden, of indien bij een niet-bindende prestatietermijn het vasthouden aan de overeenkomst voor de besteller objectief onhaalbaar is, dan is de besteller vanwege het nog niet vervulde deel gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst.

6. De aanvang van de leveringsvertraging door Würth wordt bepaald door de wettelijke voorschriften. In elk geval is een aanmaning door de besteller vereist. Indien Würth leveringsvertraging veroorzaakt, kan de besteller schadeloosstelling voor zijn vertragingsschade verlangen. Het schadebedrag bedraagt voor elke volledige kalenderweek van de vertraging 0,5% van de netto aankoopprijs, echter in totaal hoogstens 5% van de netto aankoopprijs van de te laat geleverde goederen. Würth behoudt zich het recht voor aan te tonen dat de besteller in het geheel geen schade of slechts een aanzienlijk geringere schade heeft opgelopen dan het bovengenoemde bedrag.

7. De rechten van de besteller conform paragraaf IX van deze handelsvoorwaarden en de wettelijke rechten van Würth in het bijzonder bij een uitsluiting van de prestatieplicht (bijv. wegens onmogelijkheid of onredelijkheid van de prestatie en/of na vervulling) blijven onverlet.

VI. Levering, risico-overdracht, vertraagde inontvangstneming

1. De levering vindt plaats af magazijn, waar ook de plaats van uitvoering is. Op aanvraag en kosten van de besteller worden de goederen naar een andere plaats van bestemming verzonden (verzendingskoop). Voor zover niet anders is overeengekomen, is Würth gerechtigd de wijze van verzenden (in het bijzonder transportbedrijf, verzendtraject, verpakking) zelf te bepalen.

2. Deelleveringen zijn toegestaan voor zover dit geen nadelen oplevert voor de besteller.

3. Onder inachtneming van de belangen per geval, en binnen redelijke grenzen, behoudt Würth zich het recht voor op bij verbruiksgoederen gebruikelijke meer- of minderlevering.

4. Het risico van verlies of verslechtering van de goederen door toevallige omstandigheden gaat uiterlijk bij de overdracht op de besteller over. Bij verzendingskoop gaat het risico van verlies of verslechtering van de goederen door toevallige omstandigheden en het risico van vertraging al bij de uitlevering van de goederen aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de/het anderszins tot het verrichten van de verzending bestemde persoon of bedrijf over. Wanneer de besteller in gebreke blijft bij de inontvangstneming, gaat het risico op hem over.

5. Indien de besteller in gebreke blijft bij de inontvangstneming of verzuimt mee te werken, of wanneer de levering vertraging oploopt wegens andere redenen waarvoor de besteller verantwoordelijk is, dan is Würth gerechtigd tot het vragen van schadeloosstelling inclusief meerkosten (bijv. opslagkosten) voor de hierdoor ontstane schade.

VII. Octrooirechten, terbeschikkingstelling van documenten

1. De besteller verplicht zich Würth onmiddellijk te informeren over octrooiaanspraken van derden op de door Würth geleverde producten. Würth heeft het recht, maar niet de plicht, op eigen kosten en op eigen verantwoordelijkheid de juridische verdediging op zich te nemen.

2. De besteller waarborgt dat toegevoegde goederen en prestaties, evenals door de besteller beschikbaar gestelde documenten, vrij zijn van octrooirechten van derden. Bij rechtsinbreuken stelt hij Würth vrij van alle desbetreffende aanspraken van derden, tenzij hij de rechtsinbreuk niet hoeft te behartigen.

3. Door terbeschikkingstelling van documenten verleent de besteller Würth het niet-exclusieve recht om deze voor alle contractueel voorziene doeleinden zonder tijds- of ruimtebeperkingen te benutten. Bij aanvraag van artikelen op basis van reeds beschikbaar gestelde documenten, bijv. tekeningen en specificaties (tekening onderdelen), is Würth gerechtigd deze ten bate van aanvraagbewerking en de bijbehorende naleving van de overeenkomst beschikbaar te stellen aan onder leveranciers. Voor zover de besteller gewijzigde of nieuwe specificaties vastlegt bij de aanvraag van tekening onderdelen, zonder de gewijzigde of met deze specificaties aangevulde tekeningen aan Würth ter beschikking te stellen, is Würth gerechtigd de beschikbare tekeningen van de besteller te wijzigen of aan te vullen.

VIII. Reclames van de besteller

1. Voor de rechten van de besteller bij gebrekkige goederen of rechtsinbreuken gelden de wettelijke voorschriften, voor zover in het onderstaande niet anders bepaald is.

2. Grondslag voor de aansprakelijkheid voor gebreken van Würth is vooral de over de hoedanigheid van de goederen gemaakte afspraak. Als afspraak over de hoedanigheid van de goederen gelden de productbeschrijvingen en specificaties die zijn opgenomen in de catalogussen van Würth op basis van de desbetreffende normen (bijv. DIN, ISO) of die de besteller ter beschikking heeft gesteld aan Würth en door Würth uitdrukkelijk zijn goedgekeurd.

3. Reclames van de besteller veronderstellen dat hij zijn wettelijke controle- en meldplichten (§ 377, 381 HGB) heeft vervuld. Als bij de controle of later een gebrek wordt geconstateerd, moet Würth hierover onmiddellijk schriftelijk worden ingelicht. De melding geldt als onmiddellijk wanneer deze binnen twee weken wordt gedaan, waarbij de tijdige verzending van de melding geldt als inachtneming van de termijn. Onafhankelijk van deze controle- en meldplicht moet de besteller duidelijk zichtbare gebreken (inclusief levering van onjuiste of te kleine hoeveelheden) binnen twee weken na de levering schriftelijk melden, waarbij ook hier de tijdige verzending van de melding geldt als inachtneming van de termijn. Indien de besteller verzuimt een correcte controle uit te voeren en/of melding te maken, is aansprakelijkheid van Würth voor de niet-vermelde gebreken uitgesloten.

4. Als de geleverde goederen gebreken vertonen, heeft Würth de keuze of zij na vervulling levert door het herstellen van het gebrek (verbetering) of door levering van vervangende goederen (vervangingslevering). Het recht van Würth om de na vervulling onder de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverlet.

5. Würth is gerechtigd de verschuldigde na vervulling afhankelijk te maken van de betaling van de opeisbare koopprijs door de besteller. De besteller is echter gerechtigd een in verhouding tot het gebrek staand deel van de aankoopprijs in te houden.

6. De besteller dient Würth de voor de na vervulling benodigde tijd en gelegenheid te bieden, in het bijzonder door de gereclameerde goederen voor onderzoeksdoeleinden te overhandigen. In het geval van een vervangingslevering moet de besteller de gebrekkige goederen volgens de wettelijke voorschriften aan Würth teruggeven. De na vervulling omvat niet de demontage van de gebrekkige goederen, noch de her montage, indien Würth oorspronkelijk niet tot montage verplicht was.

7. De kosten van het onderzoek en de na vervulling, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten (niet: demontage- en montagekosten), komen ten laste van Würth indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Indien een verzoek tot verbetering van een gebrek echter onterecht blijkt, kan Würth de besteller vragen de hierdoor ontstane kosten te vergoeden.

8. Indien de na vervulling mislukt is of een door de besteller gestelde billijke termijn voor de na vervulling zonder resultaat is verstreken of volgens de wettelijke voorschriften onontbeerlijk is, kan de besteller terugtreden uit de aankoopovereenkomst of de aankoopprijs verlagen. Bij een onbeduidend gebrek bestaat er geen terugtredingsrecht.

9. Aanspraken van de besteller op schadevergoeding resp. vergoeding van vergeefse kosten, zijn alleen mogelijk volgens de voorwaarden van paragraaf IX en zijn verder uitgesloten.

IX. Overige aansprakelijkheid

1. Voor zover uit deze handelsvoorwaarden inclusief de volgende bepalingen niet anders blijkt, is Würth bij een schending van contractuele en buitencontractuele plichten aansprakelijk conform de desbetreffende wettelijke voorschriften.

2. Tot betaling van schadevergoeding staat Würth – om welke rechtsgrond dan ook

– alleen bij opzet en grove nalatigheid borg. Bij eenvoudige nalatigheid is Würth uitsluitend aansprakelijk

a) voor schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid,

b) bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting (het vervullen van deze verplichting is een noodzakelijk voorwaarde voor een ordentelijke uitvoering van de overeenkomst en in de naleving ervan zal en mag de contractpartner een vast vertrouwen hebben); in dit geval blijft de aansprakelijkheid van Würth echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, karakteristiek optredende schade.

3. De uit punt 2 resulterende aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor zover Würth een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of garantie heeft gegeven op de hoedanigheid van de goederen. Hetzelfde geldt voor aanspraken van de besteller op basis van de productaansprakelijkheidswet.

4. Wegens een plichtsverzuim dat geen gebrek is, kan de besteller alleen terugtreden of opzeggen wanneer Würth het plichtsverzuim moet behartigen. Een vrij opzeggingsrecht van de besteller (in het bijzonder conform § 651, 649 BGB) is uitgesloten. Voor het overige gelden de wettelijke voorwaarden en rechtsgevolgen.

X. Verjaring

1. In afwijking van § 438 pars. 1 nr. 3 BGB bedraagt de algemene verjaringstermijn voor aanspraken op basis van gebrekkige goederen of rechtsinbreuken één jaar na aflevering.

2. Als het echter een bouwwerk betreft of een zaak die conform zijn normale gebruikswijze voor een bouwwerk is gebruikt en die het gebrek ervan heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), bedraagt de verjaringstermijn conform de wettelijke regeling 5 jaar na aflevering (§ 438 par. 1 nr. 2 BGB). Onverlet blijven ook speciale wettelijke regelingen voor zakelijke aanspraken op teruggave van derden (§ 438 par. 1 nr. 1 BGB), bij boze opzet van de verkoper (§ 438 pars. 3 BGB) en voor aanspraken in een leveranciersregres bij eindoplevering aan een verbruiker (§ 479 BGB).

3. De bovenstaande verjaringstermijnen van het aankooprecht gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadevergoedingsaanspraken van de besteller die op een gebrek van de goederen zijn gebaseerd, tenzij de toepassing van de geregelde wettelijke verjaring (§ 195, 199 BGB) in specifieke gevallen tot een snellere verjaring zou leiden. De verjaringstermijnen uit de productaansprakelijkheidswet blijven in elk geval onverlet. Voor het overige gelden voor schadevergoedingsaanspraken van de besteller conform paragraaf IX uitsluitend de wettelijke verjaringstermijnen.

XI. Abo-opdrachten

1. De besteller heeft de mogelijkheid abo-opdrachten aan te maken in de online shop. Abo-opdrachten waarborgen een duurzame en regelmatige bezorging volgens een door de besteller vastgelegde interval. Het aanmaken van een abo-opdracht vormt een aanbod van de besteller, dat door ons op de desbetreffende geselecteerde uitvoering dag wordt geaccepteerd door middel van een bestelling bevestiging per e-mail. Door het uitvoeren van de abo-opdracht wordt een bestelling aangemaakt, worden de goederen in een order samengebracht en wordt dit via een standaardverzending naar het vermelde adres gezonden.

2. De besteller kan een abo-opdracht altijd kosteloos aanmaken, wijzigen, deactiveren en wissen in de online shop van Würth. De besteller kan in het bijzonder de bestellingsinterval en het afleveradres wijzigen. Op de uitvoering dag kan een abo-opdracht niet worden gewist, gewijzigd of gedeactiveerd. Een abo-opdracht kan worden aangemaakt voor verschillende artikelen, maar altijd met slechts één leveringsregelmaat en één afleveradres. Abo-opdrachten moeten één voor één worden gewist. Abo-opdrachten kunnen ook schriftelijk worden opgezegd:

Würth Industrie Service
Industriepark Würth, Drillberg
97980 Bad Mergentheim.

Door het wissen van een gebruiker in de online shop van Würth worden alle door deze gebruiker aangemaakte abo-opdrachten definitief gewist.

3. Het recht om abo-opdrachten onder naleving van een opzeggingstermijn van 30 dagen aan het einde van de maand op te zeggen, blijft (aan elke partij) voorbehouden. Het recht op opzegging om zwaarwegende redenen blijft onverlet.

4. Würth stelt voor elke levering een rekening op tegen de overeengekomen condities. Voor zover er geen prijsbinding is overeengekomen, is Würth gerechtigd de prijzen met een aankondigingstermijn van twee weken te wijzigen.

XII. Waterstofbrosheid

1. Würth en de besteller zijn zich bewust van de veelvuldige oorzaken en problemen van door waterstof veroorzaakte brosse breuken, in het bijzonder bij gegalvaniseerde, hoogvaste of geharde artikelen vanaf een trekvastheid van 1000 N/mm² en een kern- of oppervlaktehardheid vanaf 320 HV conform DIN EN ISO 4042. Würth kan niet garanderen dat het gevaar van waterstofbrosheid volledig wordt uitgesloten.

2. Indien de waarschijnlijkheid van waterstofbrosheid in het concrete toepassingsgebied van de door Würth geleverde goederen om bijv. constructieredenen of veiligheidsredenen beperkt moet worden, is de besteller verplicht om samen met Würth afspraken te maken over de uitvoering van dit proces en over het aan te schaffen materiaal, teneinde de bovengenoemde gevaren te voorkomen.

3. DIN EN ISO 4042 is een integraal bestanddeel van de overeenkomsten die tussen Würth en de besteller worden afgesloten.

XIII. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

1. Voor deze zakelijke betrekkingen en alle rechtsbetrekkingen tussen Würth en de besteller geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van internationaal eenheidsrecht, in het bijzonder het VN-kooprecht. Voorwaarden en effecten van het eigendomsvoorbehoud conform paragraaf IV vallen onder het recht van de desbetreffende opslaglocatie van de goederen, voor zover volgens deze rechtskeuze de toepassing van het Duitse recht ontoelaatbaar of ineffectief is.

2. Indien de besteller een handelaar in de zin van het (Duitse) Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk beleggingsfonds is, is de exclusieve – ook internationaal – bevoegde rechtbank voor alle direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van Würth in Bad Mergentheim. Würth is echter ook gerechtigd tot het indienen van aanklachten bij de algemene bevoegde rechtbank van de besteller.

Mei 2016
Download PDF Algemene voorwaarden